MENU
menu      Statut
menu      Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „Kredka”

I. Organizacja przedszkola:

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.30 przez 12 miesięcy w roku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, zainteresowani rodzice są informowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. W godzinach 6.00 – 8.00 oraz 16.30 – 18.30 organizowany jest dyżur nauczyciela.

3. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela do chwili odebrania przez rodzica lub inną uprawnioną osobę.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy, praca opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca może być prowadzona w zastępstwie przez innego nauczyciela. W szczególnych przypadkach (np. podczas dużej absencji dzieci) może zaistnieć potrzeba łączenia grup.

II. Zadania i obowiązki przedszkola:

1. Placówka realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe.

2. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, dostosowując je do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze wzajemnej akceptacji i z zachowaniem zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, statutu przedszkola oraz obowiązujących regulaminów.

4. Przedszkole organizuje różnorodne formy nauki i zabawy sprzyjające nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej, całej społeczności przedszkolnej i środowisku lokalnym.

5. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu siebie w twórczości: plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

6. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję szkoleniowo – doradczą, w tym:

- wspiera w zakresie realizacji spójnych działań o charakterze wychowawczym;

- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka celem podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej;

- udziela bieżącej informacji o postępach dziecka;

- ustala wspólnie z rodzicami główne kierunki i zakres podejmowanych działań w ramach realizacji oferty edukacyjnej przedszkola.

7. W przedszkolu dla każdego dziecka prowadzi się Arkusz obserwacji dziecka. Dla dzieci 5-letnich sporządzana jest Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, która m.in. ułatwia adaptację dziecka podczas realizacji I-go etapu kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).

8. Przedszkole prowadzi badania wewnętrzne związane z zapewnieniem pełnej realizacji potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Celem badań jest dążenie do stałego podnoszenia jakości pracy placówki. Wyniki badań są przedstawiane rodzicom.

9. Przedszkole współpracuje z rodzicami podczas planowania, realizacji i modyfikacji głównych kierunków jego pracy.

10. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji wychowania przedszkolnego.

III. Prawa Rodziców:

1. Rodzice na bieżąco otrzymują informacje o postępach dziecka od dyrektora lub wychowawcy grupy.

2. Miejscem przekazywania informacji ogólnych dla rodziców jest strona internetowa przedszkola i tablica ogłoszeń.

3. Rodzice zapraszani są na imprezy przedszkolne i grupowe, zebrania oraz inne formy działalności kulturalnej.

4. Rodzice mają prawo współdecydować o sposobie żywienia dzieci.

5. Rodzice mogą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach realizowanych na terenie lub poza przedszkolem, w tym wziąć w nich czynny udział.

6. Rodzice mogą korzystać z różnych form szkoleń prowadzonych przez nauczycieli lub specjalistów (logopedy, psychologa, pedagoga, terapeutę).

7. Rodzice mają prawo do zgłaszania swoich uwag lub pomysłów do planu pracy przedszkola.

IV. Obowiązki Rodziców:

1. Rodzice proszeni są o punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, najpóźniej do godziny 8.30.

2. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, rodzice przekazują dziecko bezpośrednio nauczycielowi dyżurującemu.

3. O nieobecności dziecka rodzice zobowiązani są powiadomić przedszkole co najmniej dzień wcześniej lub w dniu nieobecności do godz. 9.00.

4. Dzieci odbierane są przez rodziców lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, które wcześniej zostały zgłoszone na piśmie.

5. O każdej chorobie dziecka, w szczególności zakaźnej, rodzice zobowiązani są informować wychowawcę grupy lub dyrektora. Do przedszkola rodzice przyprowadzają wyłącznie dzieci zdrowe (bez gorączki, kaszlu, kataru).

6. W przypadku stwierdzenia objawów choroby rodzice są zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

7. Rodzice dbają o to, aby dzieci nie zabierały do przedszkola żadnych produktów żywieniowych, które nie wynikają z zaleceń lekarskich lub potrzeby przestrzegania odpowiedniej diety.

8. Dzieci mogą przynosić do przedszkola własne zabawki w dzień określony przez wychowawcę grupy.

9. Rodzice aktualizują swoje dane, w szczególności o nowym miejscu zamieszkania i zmianie numerów telefonów kontaktowych.

10. Rodzice pamiętają, aby dzieci miały przygotowany komplet ubrań na zmianę, który pozostaje w szatni.

Wspólne zasady

1. Przedszkole proponuje, aby każde dziecko na koszt rodziców było ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice maja możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia proponowanego przez firmę ubezpieczeniową.

2. Współpracujemy w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i rozwiązywania niepowodzeń wychowawczych.

3. W Niepublicznym Przedszkolu „Kredka” szanujemy siebie nawzajem.

Mińsk Mazowiecki, 2015 rok

Design by flankerds.com